Ochrona danych osobowych

image_pdfimage_print

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej

Przedsiębiorstwo PEKOM S.A. w Żarach informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. z siedzibą w Żarach adres: ul. św. Brata Alberta 8, 68 – 200 Żary,
  tel.: (68) 479 46 00 (01), adres e-mail: pekom@pekom.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pekom.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania, w drodze zawartej z tymi podmiotami umowy (np. na świadczenie usług informatycznych, obsługę prawną itp.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wpływa na tok i wynik postępowania.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.