image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Uchwała nr 43/XI/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 22 września 2023 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2023 rok oraz 2024 rok.

Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2023 oraz za rok 2024.

§ 2

Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym

Ilość obecnych osób: 5
Ilość głosów: „za”: 5.
Ilość głosów: „przeciw”: 0.
Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0

PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 25.09.2023 r.

======================================

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2023 oraz za rok 2024.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz. 15.00 pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2023 r. i 2024 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 1. informację o oferencie,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
 3. termin badania sprawozdania finansowego.
 4. cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania  określa się na dzień 31.03.2024 r. oraz na dzień 31.03.2025 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 31.10.2023 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Żary, dnia 28.08.2023 r.

======================================

Ogłoszenie

Uchwała nr 5/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 18 października 2019 roku


w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

 • 1     Dokonuje się wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2019 oraz za rok 2020.
 • 2     Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
 • 3     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym

Ilość obecnych osób: 4
Ilość głosów: „za”: 4.
Ilość głosów: „przeciw”: 0.
Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0

PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 18.10.2019 r.

======================================

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00 pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

 Oferta powinna zawierać:

 1. informację o oferencie,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
 3. termin badania sprawozdania finansowego.
 4. cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Żary, dnia 18.09.2019 r

======================================

Ogłoszenie

Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.

Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018.

§ 2
Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym

Ilość obecnych osób: 4
Ilość głosów: „za”: 4.
Ilość głosów: „przeciw”: 0.
Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 16.10.2017 r.

======================================

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
3. termin badania sprawozdania finansowego,
4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
Rada Nadzorcza
PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 12.09.2017 r.