Ogłoszenia

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 20 września 2016 o 21:13:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

20 września 2016 o 21:13:24Aktualna wersja
Tytuł
Obwieszczenia Ogłoszenia
Treść
  <h3>Ogłoszenie</h3>
  <strong>Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.</strong>
  Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
  § 1
  Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018.
 § 2
  Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym
  Ilość obecnych osób: 4
  Ilość głosów: „za”: 4.
  Ilość głosów: „przeciw”: 0.
  Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
  PK PEKOM S.A w Żarach
  Żary, dnia 16.10.2017 r.
  ============= ============= ============
  <h3>Ogłoszenie</h3>
  <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018</strong>
  Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”
  Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
  Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
  3. termin badania sprawozdania finansowego,
  4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.
  Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
  Rada Nadzorcza
  PK PEKOM S.A w Żarach
  Żary, dnia 12.09.2017 r.

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.