Ogłoszenia

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 20 września 2016 o 21:13:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

20 września 2016 o 21:13:24Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Obwieszczenia Dodano: Ogłoszenia
Treść
  Dodano: <h3>Ogłoszenie</h3>
  Dodano: <strong>Ogłoszenie</strong>
  Dodano: <strong>Uchwała nr 5/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 18 października 2019 roku</strong>
  Dodano: <strong>
  Dodano: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020.</strong>
  Dodano: Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>1     Dokonuje się wyboru firmy <strong><em>KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi</em></strong> do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2019 oraz za rok 2020.</li>
  Dodano: </ul>
Skasowano:  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>2     Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>3     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/<span style="text-decoration: line-through; ">tajnym</span>
  Dodano: Ilość obecnych osób: 4
  Dodano: Ilość głosów: „za”: 4.
  Dodano: Ilość głosów: „przeciw”: 0.
  Dodano: Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
  Dodano: PK PEKOM S.A w Żarach
  Dodano: Żary, dnia 18.10.2019 r.
  Dodano: ============= ============= ============
  Dodano: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach</strong> zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020.
  Dodano: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie <strong>do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00</strong> pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „<strong>Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”</strong>
  Dodano: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
  Dodano: <strong><u> < /u></strong>< strong><u>Oferta powinna zawierać:</u></strong>
  Dodano: <ol>
  Dodano: <li>informację o oferencie,</li>
  Dodano: <li>oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,</li>
  Dodano: <li>termin badania sprawozdania finansowego.</li>
  Dodano: <li>cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.</li>
  Dodano: </ol>
  Dodano: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
  Dodano: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
  Dodano: Żary, dnia 18.09.2019 r
  Dodano: ============= ============= ============
  Dodano: <h3>Ogłoszenie</h3>
  Dodano: <strong>Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok
  Dodano: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.</strong>
  Dodano: Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
  Dodano: § 1
  Dodano: Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018.
  Dodano: § 2
  Dodano: Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
  Dodano: § 3
  Dodano: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Dodano: Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym
  Dodano: Ilość obecnych osób: 4
  Dodano: Ilość głosów: „za”: 4.
  Dodano: Ilość głosów: „przeciw”: 0.
  Dodano: Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
  Dodano: PK PEKOM S.A w Żarach
  Dodano: Żary, dnia 16.10.2017 r.
  Dodano: ============= ============= ============
  Dodano: <h3>Ogłoszenie</h3>
  Dodano: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018</strong>
  Dodano: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”
  Dodano: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
  Dodano: Oferta powinna zawierać:
  Dodano: 1. Informację o oferencie,
  Dodano: 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
  Dodano: 3. termin badania sprawozdania finansowego,
  Dodano: 4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.
  Dodano: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
  Dodano: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
  Dodano: Rada Nadzorcza
  Dodano: PK PEKOM S.A w Żarach
  Dodano: Żary, dnia 12.09.2017 r.

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.