Ogłoszenia

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 18 września 2019 o 15:30:11. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00 pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

 Oferta powinna zawierać:

  1. informację o oferencie,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
  3. termin badania sprawozdania finansowego.
  4. cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

======================================

Ogłoszenie

Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.

Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1
Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018.

§ 2
Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym

Ilość obecnych osób: 4
Ilość głosów: „za”: 4.
Ilość głosów: „przeciw”: 0.
Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 16.10.2017 r.

======================================

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”
Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
3. termin badania sprawozdania finansowego,
4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
Rada Nadzorcza
PK PEKOM S.A w Żarach

Żary, dnia 12.09.2017 r.

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

18 września 2019 o 15:30:11Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3> Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3>
  Dodano: <strong>Ogłoszenie</strong>
  Dodano: <strong>Uchwała nr 5/X/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 18 października 2019 roku</strong>
  Dodano: <strong>
  Dodano: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020.</strong>
  Dodano: Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>1     Dokonuje się wyboru firmy <strong><em>KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi</em></strong> do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2019 oraz za rok 2020.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>2     Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li>3     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/<span style="text-decoration: line-through; ">tajnym</span>
  Dodano: Ilość obecnych osób: 4
  Dodano: Ilość głosów: „za”: 4.
  Dodano: Ilość głosów: „przeciw”: 0.
  Dodano: Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
  Dodano: PK PEKOM S.A w Żarach
  Dodano: Żary, dnia 18.10.2019 r.
  Dodano: ============= ============= ============
Bez zmian: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach</strong> zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020. Bez zmian: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach</strong> zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020.
Bez zmian: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie <strong>do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00</strong> pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „<strong>Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”</strong> Bez zmian: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie <strong>do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00</strong> pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „<strong>Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”</strong>
Bez zmian: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Bez zmian: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Bez zmian: <strong><u> < /u></strong>< strong><u>Oferta powinna zawierać:</u></strong> Bez zmian: <strong><u> < /u></strong>< strong><u>Oferta powinna zawierać:</u></strong>
Bez zmian: <ol> Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li>informację o oferencie,</li> Bez zmian: <li>informację o oferencie,</li>
Bez zmian: <li>oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,</li> Bez zmian: <li>oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,</li>
Bez zmian: <li>termin badania sprawozdania finansowego.</li> Bez zmian: <li>termin badania sprawozdania finansowego.</li>
Bez zmian: <li>cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.</li> Bez zmian: <li>cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.</li>
Bez zmian: </ol> Bez zmian: </ol>
Bez zmian: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl Bez zmian: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Bez zmian: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych. Bez zmian: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
  Dodano: Żary, dnia 18.09.2019 r
Bez zmian: ============= ============= ============ Bez zmian: ============= ============= ============
Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3> Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3>
Bez zmian: <strong>Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok Bez zmian: <strong>Uchwała nr 13/IX/2017 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. z dnia 16 października 2017 rok
Bez zmian: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.</strong> Bez zmian: w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018.</strong>
Bez zmian: Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje: Bez zmian: Na podstawie § 21 ust. 3 lit. „i” Statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
Bez zmian: § 1 Bez zmian: § 1
Bez zmian: Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018. Bez zmian: Dokonuje się wyboru firmy AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2017 oraz za rok 2018.
Bez zmian: § 2 Bez zmian: § 2
Bez zmian: Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. Bez zmian: Powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
Bez zmian: § 3 Bez zmian: § 3
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym Bez zmian: Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym
Bez zmian: Ilość obecnych osób: 4 Bez zmian: Ilość obecnych osób: 4
Bez zmian: Ilość głosów: „za”: 4. Bez zmian: Ilość głosów: „za”: 4.
Bez zmian: Ilość głosów: „przeciw”: 0. Bez zmian: Ilość głosów: „przeciw”: 0.
Bez zmian: Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0 Bez zmian: Ilość głosów: „wstrzymujących się”: 0
Bez zmian: PK PEKOM S.A w Żarach Bez zmian: PK PEKOM S.A w Żarach
Bez zmian: Żary, dnia 16.10.2017 r. Bez zmian: Żary, dnia 16.10.2017 r.
Bez zmian: ============= ============= ============ Bez zmian: ============= ============= ============
Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3> Bez zmian: <h3>Ogłoszenie</h3>
Bez zmian: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018</strong> Bez zmian: <strong>Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018</strong>
Bez zmian: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.” Bez zmian: Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”
Bez zmian: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Bez zmian: Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Bez zmian: Oferta powinna zawierać: Bez zmian: Oferta powinna zawierać:
Bez zmian: 1. Informację o oferencie, Bez zmian: 1. Informację o oferencie,
Bez zmian: 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii Bez zmian: 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
Bez zmian: 3. termin badania sprawozdania finansowego, Bez zmian: 3. termin badania sprawozdania finansowego,
Bez zmian: 4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata. Bez zmian: 4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.
Bez zmian: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl Bez zmian: Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Bez zmian: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych. Bez zmian: Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
Bez zmian: Rada Nadzorcza Bez zmian: Rada Nadzorcza
Bez zmian: PK PEKOM S.A w Żarach Bez zmian: PK PEKOM S.A w Żarach
Bez zmian: Żary, dnia 12.09.2017 r. Bez zmian: Żary, dnia 12.09.2017 r.

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.