Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach

image_pdfimage_print

Ogłoszenie

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2019 oraz za rok 2020.

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 15.00 pod adres:  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A.  68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2019 r. i  2020 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

 Oferta powinna zawierać:

  1. informację o oferencie,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,
  3. termin badania sprawozdania finansowego.
  4. cenę (netto/brutto) za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem za poszczególne lata.

Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania biegłego rewidenta z badania określa się na dzień 30.03.2020 r. oraz na dzień 30.03.2021 r.  Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

Żary, dnia 18.09.2019 r